Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Floor Tuinstra Reflexologie gevestigd te Den Haag

Versie geldig vanaf 21-10-2015

 

Artikel 1 – Definities en werking

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Floor Tuinstra: te Den Haag (ingeschreven bij KvK Den Haag onder nummer: 54336538). Zij wordt tevens onder docent verstaan.
 3. Particulier: natuurlijke persoon die een behandeling of product wil aanschaffen of een cursus wil gaan volgen c.q. daaromtrent inlichtingen vraagt.
 4. Student: natuurlijk persoon die zich opgeeft voor een activiteit
 5. Activiteit: iedere cursus, workshop, seminar, lezing of training die onder welke naam dan ook door Floor Tuinstra wordt gegeven binnen, buiten of vanuit Nederland.
 6. Kosten: de vergoeding die (c.q. het lesgeld) de student aan Floor Tuinstra verschuldigd is voor het aankopen van de behandeling, het product of voor het deelnemen aan de cursus.
 7. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten betreffende het door leerlingen volgen van een cursus bij Floor Tuinstra.

 

Artikel 2 – Terbeschikkingstelling Algemene Voorwaarden

Floor Tuinstra geeft aan iedere particulier die een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 van deze voorwaarden wenst te sluiten een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 3- Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Een overeenkomst tot het volgen van een activiteit, de aankoop van een behandeling of product tussen Floor Tuinstra en een particulier komt uitsluitend tot stand door inschrijving via de website of per e-mail.
 2. Een door Floor Tuinstra gedaan (openbaar) aanbod tot het inschrijven op c.q. volgen van een cursus door middel van een advertentie, een folder, een zogenaamde ‘open dag’ of een aan een particulier gericht schrijven, kan alleen leiden tot een overeenkomst, indien aan het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is voldaan.
 3. Indien voor een cursus onvoldoende belangstelling blijkt te bestaan, zulks uitsluitend ter beoordeling van Floor Tuinstra, is Floor Tuinstra gerechtigd om van het geven van de betreffende cursus af te zien, dan wel deze te combineren met een andere cursus of een cursus in een andere plaats. Zij doet hiervan schriftelijk mededeling aan de leerling. In geval de cursus niet doorgaat, vindt deze mededeling uiterlijk zeven werkdagen voor de eerste lesdag van de cursus plaats.
 4. Indien Floor Tuinstra kenbaar maakt de cursus met een andere cursus te combineren en/of deze in een andere plaats te geven, heeft de student het recht om binnen zeven dagen na ontvangst van de mededeling van FLOOR TUINSTRA door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te ontbinden.
 5. Indien een cursus geen doorgang vindt wegens onvoldoende belangstelling, wordt de overeenkomst ontbonden door middel van de daartoe strekkende schriftelijke mededeling van Floor Tuinstra als bedoeld in het vierde lid van dit artikel, zonder dat op een der partijen nog enige verplichting rust.

 

Artikel 4 – Toelating

Een cursus is in principe toegankelijk voor iedereen vanaf 21 jaar.

 

Artikel 5 – Gevolgen van de overeenkomst

Indien een overeenkomst als bedoeld in artikel 3 (hierna te noemen: ‘de overeenkomst’) tot stand is gekomen gelden de volgende financiële rechten en verplichtingen:

 1. De student is een eenmalig bedrag van € 25,- verschuldigd als inschrijfkosten.
 2. De student is aan Floor Tuinstra verschuldigd de kosten als genoemd in of bij de overeenkomst, te voldoen op de wijze en de tijdstippen in of bij de overeenkomst genoemd.
 3. De student heeft na ondertekenen van de overeenkomst 14 dagen bedenktijd waarbinnen hij/zij de overeenkomst kosteloos kan ontbinden.
 4. Indien de student de overeenkomst wil ontbinden, kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub e van dit artikel, tot 22 dagen voor de aanvang van de cursus zonder opgaaf van reden doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Floor Tuinstra te Den Haag. De student is dan de inschrijfkosten van de betreffende cursus verschuldigd. Is de overeenkomst op een tijdstip korter dan 22 dagen voor de aanvang van de cursus tot stand gekomen, is geen ontbinding op grond van deze bepaling mogelijk.
 5. Indien de student de overeenkomst wil ontbinden binnen een termijn korter dan 22 dagen voor het begin van de cursus of nadat de cursus is begonnen kan deze dat met inachtneming van het bepaalde sub c van dit artikel doen door middel van een aangetekend schrijven aan het adres van Floor Tuinstra te Den Haag. De student is dan 100% van de kosten van de desbetreffende cursus verschuldigd.
 6. Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel onder b, d en e vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de student tegelijk met het verzenden van het aangetekend schrijven het verschuldigde bedrag overmaakt op de bankrekening van Floor Tuinstra. Indien overmaking niet binnen zeven dagen na verzending van het aangetekend schrijven heeft plaatsgevonden, wordt de student geacht zijn verzoek tot ontbinding niet te hebben gedaan, met inachtneming van hetgeen bepaald in art.4.
 7. Indien de student door omstandigheden hem betreffende, waartoe te rekenen, maar niet daartoe beperkt, op medische gronden, niet in staat is de (gehele) cursus te volgen, is dat voor rekening en risico van de student.
 8. Indien de student verzuimt de onder a, b, c en d genoemde kosten van de cursus overeenkomstig het in of bij de overeenkomst bepaalde te voldoen, is hij/zij zonder dat daartoe verdere ingebrekestelling vereist is een verhoging van € 25,- voor administratiekosten verschuldigd.
 9. Indien de student na een overschrijding van de geldende betalingstermijn voor de cursuskosten met meer dan 20 dagen, het openstaande bedrag alsmede de onder g genoemde verhoging voor administratiekosten niet heeft voldaan, is Floor Tuinstra gerechtigd om, zonder dat daarvoor (verdere) ingebrekestelling vereist is:
 10. de student de toegang tot de cursus en de gebouwen te ontzeggen.
 11. de overeenkomst door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de student te ontbinden.
 12. over te gaan tot het treffen van incasso maatregelen, waartoe te rekenen gerechtelijke invordering.
 13. Indien Floor Tuinstra gebruik maakt van een of meer van de in sub h genoemde bevoegdheden tast dit niet de vordering terzake van de kosten aan. Indien FLOOR TUINSTRA overgaat tot het treffen van incasso maatregelen, zijn de kosten hiervan geheel voor rekening van de student.
 14. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden is de student overeenkomstig het bepaalde in artikel 119, Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek over achterstallige betalingen de wettelijke rente verschuldigd. 2 Algemene voorwaarden l. Voor bij- en nascholingsdagen gelden bijzondere rechten en verplichting, welke niet in deze Algemene Voorwaarden zijn opgenomen. Deze rechten en verplichtingen zijn vermeld in een aparte clausule.

 

Artikel 6 – Overige rechten en plichten van de student

Onverminderd het in of bij de overeenkomst bepaalde is de student verplicht:

 1. tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de lessen en andere activiteiten in het kader van de cursus.
 2. de voor de cursus benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door Floor Tuinstra ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben.
 3. zich gedurende de cursus correct te gedragen en de andere studenten niet te hinderen.
 4. melding te maken van de aanwezigheid bij hem/haar van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere studenten en/of eventuele proefpersonen. De bij sub d genoemde melding hoeft niet plaats te vinden met vermelding van de aard van de aandoening.

 

Artikel 7 – Overige rechten en plichten van FLOOR TUINSTRA

 1. Floor Tuinstra bepaalt de plaats en tijd waarop de cursus wordt gegeven. Floor Tuinstra is bevoegd de plaats en de tijd te wijzigen. Floor Tuinstra zal van deze bevoegdheid niet zonder redelijke gronden gebruik maken.
 2. Floor Tuinstra is bevoegd om een student (tijdelijk) de toegang tot c.q. deelname aan de cursus te ontzeggen indien: a. de student zich niet overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 gedraagt. b. er sprake is van een ziekte of aandoening die gevaar kan opleveren voor de docenten, de andere studenten of eventuele proef-personen.

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. De student is gehouden zelf te (doen) onderzoeken of hij/zij de lichamelijke en/of geestelijke geschiktheid bezit en behoudt om de cursus te volgen. FLOOR TUINSTRA aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van het ontbreken van die geschiktheid. De student vrijwaart Floor Tuinstra voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, medestudenten.
 2. Floor Tuinstra aanvaart generlei aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de student of anderszins door de student meegebrachte materialen gedurende de cursus of anderszins verblijf van de student in de (les-)lokalen van Floor Tuinstra.
 3. Floor Tuinstra is niet aansprakelijk voor enig letsel dat de student overkomt tijdens of in verband met het volgen van de cursus tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van FLOOR TUINSTRA of haar docenten.
 4. De student vrijwaart Floor Tuinstra voor de aanspraken van derden terzake van de in artikel 6 sub d bedoelde ziekte of aandoening.
 5. Floor Tuinstra is niet aansprakelijk voor enig letsel, zowel psychisch als lichamelijk, dat de student overkomt tijdens of in verband met het volgen van de opleiding, cursus, workshop en/of weekend.

 

Artikel 9 – Overige bepalingen

 1. Tegenover de student strekt de financiële administratie van Floor Tuinstra, blijkens een door Floor Tuinstra verstrekt uittreksel uit haar administratie tot volledig bewijs, behoudens door de student te leveren tegenbewijs.
 2. Indien een student meerdere cursussen tegelijk volgt, worden betalingen eerst toegerekend aan de cursus(en) waarvoor eerder de overeenkomst werd gesloten.

 

Algemeen

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Floor Tuinstra. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Floor Tuinstra. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 • Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Floor Tuinstra behoud zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 • Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Floor Tuinstra erkend.
 • Floor Tuinstra garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Levering

 • Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 • In het kader van de regels van de koop op afstand zal Floor Tuinstra bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
 • Aan de leveringsplicht van Floor Tuinstra zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Floor Tuinstra geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 • Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

 

Prijzen

 • Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
 • Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 • Alle prijzen op de site zijn in EURO`s en inclusief 21% BTW, 6% BTW of vrijgesteld van BTW.

 

Verzendkosten

Bij alle producten worden verzendkosten inclusief btw berekend.
Voor verzenden naar het buitenland gelden afwijkende tarieven.
Indien u komt afhalen worden natuurlijk geen verzendkosten berekend.
Aanmelding voor een activiteit

Aanmelding geschiedt via de webshop, per e-mail, via de post of per telefoon. Bij aanmelding gaat de aanmelder akkoord met de Algemene Voorwaarden. Minimaal een week voor aanvang van de activiteit – of bij latere aanmelding zo snel mogelijk – ontvangt de aanmelder alle praktische gegevens.

 

Betaling en plaatsing

Betalingen worden direct via de webshop voldaan.

Inschrijving gebeurt naar volgorde van binnenkomst van aanmelding en na ontvangst van betaling. De aanmelder is pas van een plaats verzekerd als het cursusgeld is ontvangen via overboeking naar rekening NL92INGB0007065687 (ING) t.n.v. Floor Tuinstra Reflexologie onder vermelding van het factuurnummer. Plaatsing voor een activiteit gaat tot het maximum aantal cursisten bereikt is. Alle cursusprijzen zijn inclusief BTW of vrijgesteld van BTW.

 

Annulering door de aanmelder van een activiteit

Annulering is mogelijk tot twee weken voor aanvang van de activiteit en dient schriftelijk – per e-mail of via de post gemeld te worden. Bij een latere afmelding is de aanmelder 50% van het deelnamebedrag verschuldigd.

 

Annulering door de docent van een activiteit

De docent heeft het recht onder opgaaf van redenen een cursus te annuleren. Er zal bij annulering steeds naar gestreefd worden dit zo vroeg mogelijk voor de geplande aanvang van de activiteit bekend te maken. Een eventueel reeds betaald deelnamebedrag wordt gerestitueerd. Annulering van een activiteit door de docent, door welke oorzaak dan ook, geeft de aanmelder nimmer recht op schadevergoeding.

 

Uitval van lessen

Bij afwezigheid van de docent wordt in overleg met de cursisten besloten de uitgevallen les op een later tijdstip in te halen. Verhindering van de cursist geeft geen recht op restitutie of het volgen van een extra les.

 

Cursusmaterialen en auteursrechten

De uitgereikte cursusmaterialen zijn eigendom van de docent. Ze mogen alleen worden gebruikt door de betreffende cursist en niet worden vermenigvuldigd, gekopieerd of doorgegeven aan anderen.

 

Wijzigingen in data

De docent behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen in bijvoorbeeld data door te voeren. Als deze voor de cursist van toepassing zijn, wordt de cursist hiervan op de hoogte gesteld. In dat geval kan de aanmelder eventueel binnen 7 dagen schriftelijk de aanmelding intrekken. De cursist ontvangt dan een volledige restitutie van het betaalde bedrag.

 

Aansprakelijkheid

De docent aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ziekte of ongevallen van cursisten, tenzij er sprake is van aantoonbare grove schuld van de docent.

 

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Floor Tuinstra is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Algemene Voorwaarden, zoals deze luidden op het moment voor de wijziging, blijven gelden voor de overeenkomsten die op dat moment rechtsgeldig tot stand waren gekomen. Op latere overeenkomsten zijn dan de nieuwe Algemene Voorwaarden van toepassing.